Rozwijajmy siłę i znaczenie polskiego kapitału narodowego

 

Rozwój kapitału narodowego poprzez kapitał krajowy jest podstawą podmiotowego rozwoju wszystkich gospodarek i tym samym stanowi priorytet.

 

W obrębie kapitału narodowego niezwykle istotne są relacje pomiędzy kapitałem polskim oraz zagranicznym.

W relacjach tych będziemy wspomagać szanse opartych na kapitale polskim polskich firm narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kooperacji, synergii i koopetycji.

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE:

PIOTR HOFMAN

HUBERT MACIĄG

JAN ZAJĄC

MAREK KORDAS

RADOSŁAW DOBRZYŃSKI

JERZY KENIG

GRZEGORZ TOMASZEWSKI

ANDRZEJ BACZEWSKI

TOMASZ SAKIEWICZ

ZENON ŁUPINA

GRZEGORZ CZYŻAK

JAROSŁAW MIELCARZ

NASZE CELE REALIZOWAĆ BĘDZIEMY POPRZEZ:

Prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez nabywanie akcji i udziałów spółek lub uczestniczenie w inny sposób w finansowaniu przedsięwzięć zgodnie z celami statutowymi

Działanie na rzecz promocji postulatów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu

Konsultacje i spotkania z przedstawicielami najważniejszych partii politycznych w Polsce

Reprezentowanie członków Stowarzyszenia poprzez udział w komisjach i zespołach parlamentarnych i pozaparlamentarnych zajmujących się sprawami należącymi do przedmiotu działalności Stowarzyszenia

Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego

Organizowanie spotkań i konferencji poświęconych aktualnym problemom związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia

Wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Stowarzyszenia.

Akcje promocyjne na rzecz polskich firm i polskich produktów

Wspieranie rozwoju niezależnych mediów konserwatywnych, które będą gwarantem przejrzystości działań administracji publicznej

Akcje promocyjne na rzecz narodowych firm i produktów polskich

Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa gospodarczego

Liczba aktualnych członków

Liczba członków wspierających

Liczba firm z którymi współpracujemy

%

Udział MiŚ firm w rynku

ZOSTAŃ CZŁONKIEM NASZEJ RADY !

MASZ PYTANIE?

7 + 14 =

GDZIE JESTEŚMY?

SĄ Z NAMI OD POCZĄTKU