Rozwój siły i znaczenia narodowego kapitału polskiego, tworzonego i akumulującego się w narodowych przedsiębiorstwach polskich, działających i rozwijających się na rynku krajowym i globalnym.

W statutowych założeniach naszej organizacji znajdują się postulaty zarówno długofalowe, na wdrożenie których potrzeba dużo czasu i wiele nakładów oraz działań, jak i postulaty krótkofalowe, które już wkrótce przynieść mogą oczekiwane zmiany.

Nasze Cele

Wspieranie rozwoju polskiego kapitału narodowej przedsiębiorczości w kraju i za granicą

Wspieranie rozwoju narodowej gospodarki polskiej

Wzmocnienie pozycji narodowych polskich firm na rynku krajowym i globalnym

Wsparcie dla racjonalnej koopetycji narodowych przedsiębiorców polskich z podmiotami trzecimi

Wspieranie narodowego patriotyzmu gospodarczego

Upowszechnianie etyki chrześcijańskiej w życiu gospodarczym

Ograniczenie biurokracji w życiu gospodarczym

Uproszczenie przepisów podatkowych

Zmiany w polskim prawie gospodarczym korzystne dla narodowych przedsiębiorców polskich

Uzyskiwanie dostępu do informacji publicznej o narodowym kapitale polskim

Wspieranie rozwoju niezależnych mediów konserwatywnych

NASZE CELE REALIZOWAĆ BĘDZIEMY POPRZEZ:

Prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez nabywanie akcji i udziałów spółek lub uczestniczenie w inny sposób w finansowaniu przedsięwzięć zgodnie z celami statutowymi

Działanie na rzecz promocji postulatów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu

Konsultacje i spotkania z przedstawicielami najważniejszych partii politycznych w Polsce

Reprezentowanie członków Stowarzyszenia poprzez udział w komisjach i zespołach parlamentarnych i pozaparlamentarnych zajmujących się sprawami należącymi do przedmiotu działalności Stowarzyszenia

Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego

Organizowanie spotkań i konferencji poświęconych aktualnym problemom związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia

Wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Stowarzyszenia

Akcje promocyjne na rzecz narodowych firm i produktów polskich

Wspieranie rozwoju niezależnych mediów konserwatywnych, które będą gwarantem przejrzystości działań administracji publicznej

Akcje promocyjne na rzecz narodowych firm i produktów polskich

Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa gospodarczego

Zostań członkiem naszej rady!