Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie „RADA GOSPODARCZA STREFY WOLNEGO SŁOWA” jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5a. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może prowadzić działania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terenie innych państwa, z poszanowaniem właściwego prawa.
6. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających przedsiębiorców.
7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na potrzebę realizacji celów statutowych.

Rozdział 2

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 2

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest promowanie polskiej przedsiębiorczości, postaw zgodnych z etyką chrześcijańską i postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, działalność na rzecz rozwoju i tworzenia jak najlepszych warunków dla przedsiębiorców i wzrostu gospodarki w Polsce, integracja środowisk przedsiębiorców, a także tworzenie sprzyjających warunków dla akumulacji kapitału wytwarzanego przez polskie przedsiębiorstwa dla rozwoju polskiej gospodarki.
2. W szczególności celem Stowarzyszenia jest:
1) budowanie polskiego kapitału i majątku obywateli poprzez polskich przedsiębiorców;
2) wspomaganie członków Stowarzyszenia w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej;
3) działanie na rzecz promocji członków Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu;
4) podejmowanie działań w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych oraz innych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
5) przeciwdziałanie biurokracji oraz korupcji;
6) działanie na rzecz wyrównania szans w obrocie gospodarczym;
7) udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej;
8) działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej;
9) upowszechnianie chrześcijańskiej etyki w życiu gospodarczym.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację konferencji, paneli edukacyjnych oraz publikowanie treści w mediach;
2) wydawanie książek i czasopism;
3) reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec innych stowarzyszeń, organów władzy i administracji rządowej, związków zawodowych oraz organów samorządu terytorialnego;
4) reprezentowanie członków Stowarzyszenia poprzez udział w komisjach i zespołach zajmujących się sprawami należącymi do przedmiotu działalności Stowarzyszenia;
5) inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa gospodarczego;
6) prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez nabywanie akcji i udziałów spółek lub uczestniczenie w inny sposób w finansowaniu przedsięwzięć zgodnie z celami statutowymi;
7) wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Stowarzyszenia;
8) świadczenie usług doradczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
9) organizowanie spotkań i konferencji poświęconych aktualnym problemom związanym z działalnością Stowarzyszenia;
10) wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Dochód z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
6. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 3

1. Członkowie Stowarzyszenia zrzeszają się w Stowarzyszeniu na zasadzie dobrowolności.
2. Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, prowadzący działalność gospodarczą.
3. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, członków honorowych oraz członków wspierających.
4. Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje się z chwilą podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu. Uchwała podejmowana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie. Osoba wnioskująca o uzyskanie członkostwa obowiązana jest uzyskać rekomendację od co najmniej dwóch obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Członkami zwyczajnymi są wszyscy założyciele Stowarzyszenia.
6. Oddalenie wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia następuje z ważnych przyczyn. O oddaleniu wniosku Zarząd informuje wnioskodawcę.
7. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
1) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, przy czym członkostwo ustaje na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
oświadczenie;
2) nieopłacania składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim podjęciu przez Zarząd uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia;
3) podejmowania przez członka Stowarzyszenia działań sprzecznych ze Statutem Stowarzyszenia, po uprzednim podjęciu przez Zarząd uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia;
4) śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, utraty obywatelstwa polskiego, zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej – po uprzednim podjęciu przez
Zarząd uchwały o wygaśnięciu członkostwa.
8. Członkiem honorowym może zostać osoba, która przyczyniła się do rozwoju Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. O przyznaniu statusu członka honorowego decyduje Zarząd.
9. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. O przyznaniu statusu członka wspierającego decyduje Zarząd.

§ 4

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) uczestniczyć w pracach oraz inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
2) inicjować podejmowanie prac oraz inicjatyw przez Stowarzyszenie;
3) korzystać z czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, przy czym członkom honorowym i członkom wspierającym przysługuje wyłącznie czynne prawo wyborcze;
4) powoływać się na członkostwo w Stowarzyszeniu;
5) żądać pomocy Stowarzyszenia w sprawach, które stanowią realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
1) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz innych aktów Stowarzyszenia;
2) wspierać Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych;
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
4) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia;
5) opłacać regularnie składki członkowskie. Z obowiązku opłacania składek członkowskich zwolnieni są członkowie honorowi oraz członkowie wspierający.
3. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest w uzasadnionych przypadkach, w stosunku do poszczególnych członków Stowarzyszenia, do zawieszania obowiązku płatności składek członkowskich, umarzania zaległości z tytułu składek członkowskich lub zwalniania z płatności składek członkowskich.

IIIa.
ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§4a

1. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej Oddziałami.
2. Decyzję o utworzeniu oraz o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie pisemnej uchwały.
3. Oddział prowadzi działalność na podstawie Statutu Stowarzyszenia.
4. Oddział Stowarzyszenia nie posiada wydzielonych wewnętrznych jednostek organizacyjnych a Strukturą Oddziału Stowarzyszenia są jedynie władze Oddziału Stowarzyszenia w postaci Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.

§4b

1. Organem Oddziału Stowarzyszenia  jest Zarząd Oddziału Stowarzyszenia.
2. Zarząd Oddziału składa się z jednego do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia   oraz Członków Zarządu Oddziału Stowarzyszenia .
3. Kadencja Zarządu  Oddziału Stowarzyszenia  wynosi 3 lata.
4. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia pełni funkcje jedynie reprezentacyjne Stowarzyszenia (w szczególności poprzez promocję Stowarzyszenia) nie jest natomiast uprawniony do zaciągania zobowiązań oraz rozporządzania prawami Stowarzyszenia.
5. Członkowie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia powoływani są przez Zarząd Stowarzyszenia.
6. Członkowie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją.
7. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów.

Rozdział 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 5

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Komisja Rewizyjna;
3) Zarząd.

§ 6
Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
1) wyboru oraz odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności;
3) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
4) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
6) ustalenie wysokości składki podstawowej;
7) zmiana Statutu Stowarzyszenia;
8) rozwiązanie Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się raz do roku w terminie do końca pierwszego półrocza.
3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd poprzez publikację ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia zamieszczonego co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków lub przez przesłanie członkom na wskazane przez nich adresy email zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków. W ogłoszeniu podaje się planowany porządek obrad.
4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
5. Na Walnym Zebraniu Członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
6. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w trybie obiegowym, w drodze oddania głosu przez członka Stowarzyszenia poprzez adres email, podany przez członka, albo listownie. Do ważności głosowania odbytego w trybie obiegowym wymagane jest wzięcie udziału w głosowaniu przez co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia.

§ 7
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia wybieranych na okres trzech lat.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1) bieżąca kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia;
2) badanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia;
3) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego;
4) reprezentowanie Stowarzyszenia przy zawieraniu, dokonywaniu zmian i rozwiązywaniu umów z Członkami Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na posiedzeniach.
5. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej (kworum). W przypadku braku większości rozstrzyga głos Przewodniczącego.
6. Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok kalendarzowy kadencji.
7. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie Członkiem Zarządu.
8. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej liczby wymaganej Statutem Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład poprzez powołanie nowych członków.

§ 8
Zarząd

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.
3. Mandat Członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kalendarzowy pełnienia funkcji przez Członków Zarządu.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej liczby wymaganej Statutem Zarząd może uzupełnić swój skład poprzez powołanie nowych członków.

§ 9
Uprawnienia Zarządu

1. Do obowiązków Zarządu należy prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia, w tym w szczególności:
1) sporządzanie planu działalności Stowarzyszenia na dany rok wraz z budżetem;
2) sporządzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok ubiegły;
3) kierowanie działalnością biura Stowarzyszenia;
4) bieżące podejmowanie decyzji w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej;
5) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym zawieranie umów o pracę i innych umów z pracownikami Stowarzyszenia;
6) prowadzenie księgi członków Stowarzyszenia.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań finansowych oraz podpisywania wszelkich umów uprawniony jest Prezes Zarządu działający z członkiem Zarządu łącznie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Zarząd może zaciągać w imieniu Stowarzyszenia zobowiązania oraz rozporządzać prawami o wartości nieprzekraczającej kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych poza kwotami wynikającymi z budżetu.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu (kworum).

Rozdział 5

GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków honorowych oraz członków wspierających, zobowiązani są do opłacania składki podstawowej w celu finansowania działalności Stowarzyszenia.
2. Wysokość składki podstawowej na dany rok jest ustalana przez Walne Zebranie Członków.
3. W przypadku nieuchwalenia przez Walne Zebranie Członków wysokości składki podstawowej na dany rok, członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do opłacania składki w wysokości obowiązującej za poprzedni rok.
4. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu na skutek złożonego wypowiedzenia nie skutkuje zwolnieniem członka Stowarzyszenia opłacania składek za okres do końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
5. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, spadki, zapisy;
3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
4) dochody z praw majątkowych;
5) dochody z własnej działalności gospodarczej;
6) dochody związane z udziałem w spółkach prawa handlowego;
7) dotacje i subwencje oraz pozyskane środki unijne.
6. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być:
1) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
2) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
3) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
4) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
5) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
6) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
7) działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z);
8) działalność agencji reklamowych (PKD.73.11.Z);
9) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);
10) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
11) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
12) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
13) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
14) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
15) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
16) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
17) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
18) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
19) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
20) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z).

Rozdział 6

LIKWIDACJA

§ 11

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu podjętej większością 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu określa tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd, chyba że Walne Zebranie Członków wskaże innego likwidatora.
4. Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia pozostałego po ściągnięciu należności i spłacie zobowiązań.

Rozdział 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.