POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy wysłać na adres e-mail:

kontakt@radagospodarcza-sws.pl

lub korespondencyjnie na nasz  adres

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

11 + 1 =

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO CZŁONKOSTWA

w „RADZIE GOSPODARCZEJ STREFY WOLNEGO SŁOWA”

Udział w naszym Stowarzyszeniu przyniesie Państwu wiele wymiernych korzyści,

w tym między innymi:

Inspirowanie inicjatyw mających na celu rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej

Zmiany w polskim prawie gospodarczym korzystne dla przedsiębiorców

Zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Możliwość nawiązania wielu kontaktów biznesowych, z wielu dziedzin życia gospodarczego, w gronie przedsiębiorców wyznających podobne wartości

Ochrona praw i reprezentowanie interesów gospodarczych Państwa firmy 

Wspieranie budowania polskiego kapitału w życiu gospodarczym

Wspomaganie w prowadzeniu przez Państwa działalności gospodarczej, m.in. w ramach udzielanej pomocy prawnej i doradztwa gospodarczego 

Promocja i reklama Państwa firmy w środkach masowego przekazu

Przeciwdziałanie nadmiernej biurokracji w życiu gospodarczym

Działalnie na rzecz wyrównania szans członków Stowarzyszenia, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji

Działanie na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw polskich

Upowszechnianie chrześcijańskiej etyki w życiu gospodarczym