MISJA I CELE

rozwój siły i znaczenia narodowego kapitału polskiego,

tworzonego i akumulującego się w narodowych przedsiębiorstwach polskich,

działających i rozwijających się na rynku krajowym i globalnym.

 

W statutowych założeniach naszej organizacji znajdują się postulaty zarówno długofalowe,

na wdrożenie których potrzeba dużo czasu i wiele nakładów oraz działań,

jak i postulaty krótkofalowe, które już wkrótce przynieść mogą oczekiwane zmiany.

NASZE CELE

Wspieranie rozwoju polskiego kapitału narodowej przedsiębiorczości w kraju i za granicą

Wspieranie rozwoju narodowej gospodarki polskiej

Wzmocnienie pozycji narodowych polskich firm na rynku krajowym i globalnym

Wsparcie dla racjonalnej koopetycji narodowych przedsiębiorców polskich z podmiotami trzecimi

Wspieranie narodowego patriotyzmu gospodarczego

Upowszechnianie etyki chrześcijańskiej w życiu gospodarczym

Ograniczenie biurokracji w życiu gospodarczym

Uproszczenie przepisów podatkowych

Zmiany w polskim prawie gospodarczym korzystne dla narodowych przedsiębiorców polskich

Zmiany w polskim prawie gospodarczym korzystne dla narodowych przedsiębiorców polskich

Uzyskiwanie dostępu do informacji publicznej o narodowym kapitale polskim

Wspieranie rozwoju niezależnych mediów konserwatywnych

NASZE CELE REALIZOWAĆ BĘDZIEMY POPRZEZ:

Prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez nabywanie akcji i udziałów spółek lub uczestniczenie w inny sposób w finansowaniu przedsięwzięć zgodnie z celami statutowymi

Działanie na rzecz promocji postulatów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu

Konsultacje i spotkania z przedstawicielami najważniejszych partii politycznych w Polsce

Reprezentowanie członków Stowarzyszenia poprzez udział w komisjach i zespołach parlamentarnych i pozaparlamentarnych zajmujących się sprawami należącymi do przedmiotu działalności Stowarzyszenia

Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego

Organizowanie spotkań i konferencji poświęconych aktualnym problemom związanych z przedmiotem działalności Stowarzyszenia

Wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego w obszarach zainteresowań Stowarzyszenia

Akcje promocyjne na rzecz narodowych firm i produktów polskich

Wspieranie rozwoju niezależnych mediów konserwatywnych, które będą gwarantem przejrzystości działań administracji publicznej

Akcje promocyjne na rzecz narodowych firm i produktów polskich

Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa gospodarczego

DEKALOG RYNKOWY CHRZEŚCIJANINA

wg prof. Anieli Dylus

Bądź obecny na rynku ale nie wszędzie

Nie mieszaj środka z celami

Nie myl sukcesu rynkowego z sukcesem życiowym

Dąż do sukcesu rynkowego ale nie za wszelką cenę

Pamiętaj, że w sukcesie rynkowym decyduje również kapitał ludzki i społeczny ale nie tylko finansowy

Umiejętnie konkuruj ale nie niszcz

Skrupulatnie obliczaj, ale nie wszystko

Nie mieszaj ekonomii politycznej z ekonomią zbawienia

Bądź kompetentny

Bądź mobilny, ale zakorzeniony

ZOSTAŃ CZŁONKIEM NASZEJ RADY !

Mając świadomość, że wielkie cele osiąga się metodą małych kroków, przygotowujemy obecnie listę najpilniejszych, według nas, zmian w polskim prawie gospodarczym, karnym i podatkowym.