NASZ RZECZNIK

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 23.05.2018

Konstytucja Biznesu została podpisana przez Prezydenta 23.03 br. Ten wyczekiwany długo przez wszystkich przedsiębiorców akt prawny tworzy pięć ustaw: 1.Prawo Przedsiębiorców, 2.O centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie informacji dla Przedsiębiorcy, 3. O Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, 4. O zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie RP, 5. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Chciałbym pokazać pozycję, rolę, zakres działalności, obowiązków i uprawnień Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. W Polsce działa obecnie kilkanaście urzędów rzecznika. Praw Obywatelskich, Praw Dziecka. Rzecznicy, Finansowy, Praw Pacjenta. Od marca br.lista ta poszerzyła się o Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który powołany zostanie na koniec sierpnia 2018. Rzecznik MiŚP stanowić ma kluczowy urząd, który będzie monitorować egzekwowanie przepisów i zasad składających się na Konstytucję Biznesu. W szczególności, będzie musiał kierować się następującymi zasadami: zasadą wolności działalności gospodarczej, zasadą pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, zasadą bezstronności i równego traktowania, zasadą zrównoważonego rozwoju, zasadą uczciwej konkurencji, zasadą poszanowania dobrych obyczajów, zasadą poszanowania słusznych interesów przedsiębiorców. Do zadań Rzecznika należy: opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców, pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej, podejmowanie działań w zakresie ochrony praw przedsiębiorców. Rzecznik ma szeroki wachlarz uprawnień, może: występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, występować do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, informować właściwe organy nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej, występować do właściwego ministra lub organu upoważnionego ustawowo do opracowywania i wnoszenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projektów aktów normatywnych, wnosić skargę nadzwyczajną, od orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego- wg. § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, występować do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi, żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu, informować właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium RP. Swoje czynności Rzecznik będzie podejmował z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy albo organizacji zrzeszającej przedsiębiorców. Wszystkie organy, do których zwróci się Rzecznik, są obowiązane z nim współdziałać i udzielać mu pomocy. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w celu ochrony swoich praw będą mogli składać wnioski do Rzecznika. We wnioskach tych będą mogli go poinformować o: konieczności uchwalenia nowych przepisów, które poprawią ich sytuację, konieczności zmiany przepisów, które obecnie obowiązują, przepisach, które powodują rozbieżności w rozstrzygnięciach organów administracyjnych, rozbieżnościach w orzecznictwie sądów cywilnych lub sądów administracyjnych, podejrzeniach, co do prawidłowości pracy organów administracji, podejrzeniach popełnienia przez osoby pełniące funkcje w organach administracji publicznej przestępstw ściganych z urzędu, wszelkich utrudnieniach i barierach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polce.
Rzecznika powołuje Premier na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Kadencja Rzecznika trwa 6 lat i rozpoczyna się z dniem jego powołania. W Państwach Unii Europejskiej sprawami prawa przedsiębiorców zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich, posiadający również uprawnienia dotyczące obrony praw przedsiębiorców. W wielu krajach funkcjonują zasady Small Business Act, wprowadzające liczne ułatwienia dla biznesu. Bardzo ważne jest by funkcja Rzecznika MiŚP była w Polsce stanowiskiem ważnym i dającym możliwości skutecznego działania. Rada Gospodarcza Stefy Wolnego Słowa aktywnie zaangażowała się w proces wyboru i ukonstytuowania się nowego, naszego Rzecznika.