KONSTYTUCJA DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

GAZETA POLSKA TYGODNIK – 30.08.2017

Na przestrzeni ostatnich lat prawo dotyczące szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego było wielokrotnie nowelizowane, a przepisy uregulowane nie tylko w ustawie prawo budowlane, ale w wielu innych aktach, często wykazują liczne kolizje tak merytoryczne jak interpretacyjne. Nadmierne skomplikowanie przepisów, przekłada się oczywiście na  długotrwałość procedur i ponoszone koszty. Poza tym, obowiązujące regulacje nie są dostosowane do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które coraz częściej pojawiają się w branży budowlanej. Uczestnicy procesów inwestycyjnych poszukują dzisiaj możliwości taniego, dobrego jakościowo i sprawnego modelu działania. Takie cele przyświecają też autorom i realizatorom Programu Mieszkanie Plus. Dlatego tak ważne i pilne są zmiany w przepisach dotyczących całego procesu inwestycyjnego, projektowego i wykonawczego.

Trzonem ujednolicenia przepisów jest nowo uchwalany Kodeks Urbanistyczno-Budowlany, regulujący zasady procesu inwestycyjnego. Pierwszy etap KUB regulujący kwestie dotyczące inwestorów indywidualnych, powinien wejść w życie 1 stycznia 2018 roku, tak twierdzi Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Tomasz Żuchowski (odpowiedzialny w ministerstwie za przygotowanie ustawy). Obecnie projekt, po pogłębionych konsultacjach publicznych i międzyresortowych, trafić ma do Rady Ministrów. W związku z wprowadzeniem Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego, zmianie będzie podlegało ponad 140 ustaw. Tym samym, Kodeks zastąpi w całości: ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  Prawo Budowlane, wszystkie „specustawy”, a także regulował będzie kwestie zawarte obecnie w ustawie o gospodarce nieruchomościami, prawie  geodezyjnym i kartograficznym oraz ustawach dotyczących ochrony środowiska.

Podsumowując, główne cele KUB: skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli; przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Projekt przewiduje, że budowę będzie można rozpocząć po uzyskaniu zgody inwestycyjnej. Zastąpi ona kilka decyzji administracyjnych, które obecnie trzeba uzyskać odrębnie w różnych urzędach. Chodzi o: warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, podział nieruchomości, zgłoszenie budowy lub zmianę sposobu użytkowania. W zależności od stopnia skomplikowania inwestycji, wyróżnionych zostanie sześć rodzajów klasyfikacji inwestycji, dla których będą obowiązywały różne procedury wydawania zgody. Uporządkowany i uproszczony zostanie też katalog stron postępowania, zakres obowiązkowo składnego do urzędu projektu, kwestia tzw. warunków technicznych oraz przyłącza mediów.

Kodeks motywować ma również urzędy do sprawniejszego procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na terenach nieobjętych planem, warunki zabudowy ustalane będą w jednym postępowaniu dotyczącym zgody inwestycyjnej.  W przypadku dezaktualizacji rozwiązań planistycznych, ułatwiona ma być procedura ich zmiany, na wniosek właściciela nieruchomości.  Przygotowywana jest również nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych oraz wykaz polskich norm jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wypracowanie koncepcji nowych rozwiązań, które zadowolą przedstawicieli instytucji zrzeszających największe organizacje branżowe w sprawach m.in. poprawy bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania czy też bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz pomogą w opracowaniu nowej formuły przepisów wykonawczych do nowego kodeksu budowlanego. Zmiany dotyczyć będą głównie działów: zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, budynki i pomieszczenia, wyposażenie techniczne budynków, bezpieczeństwo pożarowe, oszczędność energii i izolacyjność cieplna. Te wszystkie zmiany i regulacje oraz ujednolicenie przepisów ma pomóc branży budowlanej w sprawniejszym, tańszym i szybszym realizowaniu procesów inwestycyjnych. Budownictwo to koło zamachowe całej gospodarki zatem wszyscy czekamy na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań legislacyjnych, które pozwolą na dalszy rozwój całej polskiej gospodarki.